Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Inleiding

Deze verkoopvoorwaarden worden overeengekomen enerzijds door het bedrijf COMPTOIR DES DOGS met maatschappelijke zetel te Sint Pieters Woluwe, Brussels, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0672 667 185  hierna genaamd " de verkoper " en anderzijds, door elke fysieke of rechtspersoon die wil overgaan tot een aankoop via de website www.stan-joe.com van de verkoper, hierna genaamd " de koper ".

Artikel 2: Doel

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper alsook de voorwaarden van toepassing op alle aankopen via de site van de verkoper door een professionele koper of consument, vast te leggen.
Het verwerven van een goed of een dienst via deze site houdt de aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden in.

Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verkoper.
De verkoper behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden die van toepassing zijn, deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de producten en diensten

De producten en diensten die worden aangeboden, zijn deze die vermeld zijn in de catalogus gepubliceerd op de site van de verkoper.
Elk product is voorzien van een beschrijving van de leverancier.
De foto’s in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk maar garanderen niet een perfecte overeenkomst met het product, voornamelijk wat betreft de kleuren.

Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Als, ondanks de inspanningen van de verkoper, de items of een deel ervan niet beschikbaar zijn, dan zal deze laatste de koper hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail informeren en hem de mogelijk bieden om te wachten of om de bestelling van de niet-beschikbare artikelen kosteloos te annuleren. De beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de producten en diensten op de site worden weergegeven in euro, alle taksen inbegrepen (BTW en andere belastingen van toepassing).
De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Echter, de prijzen toegepast op een bestelling zijn deze die van kracht zijn op het moment van de bevestiging ervan. De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten voor de orderverwerking, het transport en de levering voor zover dit plaats vindt in de geografische gebieden hierna vermeld.

Artikel 5: Geografische gebieden

De online verkoop van producten en diensten aangeboden op de site van de verkoper is voorbehouden voor kopers die in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland wonen en voor leveringen binnen deze geografische gebieden.

Artikel 6: Bestellingen

De koper die een product of dienst wil kopen, moet:
- een identificatiefiche invullen waarop hij alle gevraagde gegevens invult of zijn klantnummer geven indien hij er een heeft;
- het online bestelformulier invullen met vermelding van alle referenties van de gekozen producten of diensten;
- zijn bestelling bevestigen na nazicht;
- de betaling uitvoeren onder de vastgelegde voorwaarden;
- de bestelling en betaling bevestigen.
De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning er goede kennis van te hebben en het afzien van het aanwenden van eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.
Het geheel van de verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn een geldig bewijs van de transactie. De bevestiging heeft de waarde van een ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde acties.
De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling opsturen.

Artikel 7: Verzakingsrecht

Volgens de wet heeft de consument het recht om aan de verkoper te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de levering van het product of het afsluiten van het dienstcontract. Dit recht van opzegging geldt niet voor de professionele koper.

Binnen deze periode moet de consument zijn voornemen om af te zien van de aankoop meedelen per e-mail en het geleverde product voor eigen rekening en risico terugsturen naar het hoofdbestuur van Stan Concept SPRL, rue du Bilot 52 te 1460 Ittre.
De producten moeten verplicht teruggestuurd worden in hun originele verpakking, onbeschadigd, met al hun toebehoren, de handleiding en de originele factuur/leveringsbon.

De teruggestuurd producten zijn niet uitgepakt, ontzegeld, gebruikt op om het even welke manier. Onvolledige, defecte, beschadigde of goederen bevuild door de klant worden niet teruggenomen. Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname van de goederen, zal de verkoper de eventuele betaling, met uitzondering van de verzendkosten, terugbetalen.

Tenzij anders is overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor contracten van:
1° levering van diensten waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de consument vóór het einde van de opzegperiode

2° levering van producten vervaardigd volgens specificaties van de klant of met een duidelijk persoonlijk karakter of die door hun aard niet kunnen teruggestuurd worden of snel kunnen bederven of vervallen;
3° levering van audio- of video-opnames of levering van software ontzegeld door de consument; 4° levering van kranten, tijdschriften of magazines.

Artikel 8: Betalingsmodaliteiten

De betaling gebeurt via kredietkaart: Maestro, Visa of Mastercard.
De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 9: Leveringen

De leveringen gebeuren op het adres vermeld op de bestelbon, enkel in het overeengekomen geografisch gebied.
De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot aan de levering van de goederen op het leveringsadres aangegeven door de koper. Vanaf dat moment zijn alle risico’s voor de koper. Leveringstermijnen worden slechts als indicatie gegeven; als die meer is dan dertig dagen vanaf de bestelling dan kan het contract opgezegd en de koper terugbetaald worden.

Artikel 10: Garantie

Met betrekking tot de consument, de verkoper staat garant voor de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 over de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikels 1649 bis tot ̀ 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

Indien wordt vastgesteld dat het product niet voldoet binnen de 2 maanden na levering van het goed, moet de consument dit zo snel mogelijk melden aan verkoper op een nauwkeurige manier per aangetekend schrijven of per e-mail.
Deze garantie dekt enkel conformiteitsdefecten bestaande op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik zoals waterschade, roest, val of schokken, nalatigheid en slijtage vallen niet onder de garantie. Op dezelfde manier zullen herstellingen uitgevoerd door technici die niet erkend zijn door de leverancier, resulteren in de annulering van de garantie.

De factuur of leveringsbon dient als garantiebewijs en moet bewaard worden door de consument en als origineel voorgelegd worden.
Als het product wordt gebruikt voor niet-private doeleinden, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van kracht.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

De verkoper is tijdens het online verkoopproces slechts gebonden door een verplichting van middelen; zijn verantwoordelijkheid kan niet aangewend worden voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, indringing, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.
De gegevens vermeld op de site zijn ook gegeven in goed vertrouwen. De links naar de websites van de fabrikanten en/of partners worden gegeven ter informatie. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie van deze sites.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site van de verkopen zijn en blijven zijn intellectueel en exclusief eigendom. Niemand mag de elementen van de site zoals software, video of audio reproduceren, exploiteren, opnieuw aanbieden of gebruiken voor welk doel dan ook.
Elke eenvoudige link of hypertext link is ten strengste verboden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn werknemers en kunnen overgemaakt worden aan bedrijven waarmee de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerken wanneer een dergelijke communicatie nodig is voor de verwerking van de bestelling.

De gebruiker machtigt trouwens ook de verkoper om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen ter verbetering van zijn site, producten en diensten die worden aangeboden.
Deze informatie mag bovendien gebruikt worden om de verspreiding, met alle communicatiemiddelen, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten toe te laten.

Tenslotte bewaart de verkoper de persoonlijke gegevens om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken. Voor het overige verbindt de verkoper er zich toe om de inlichtingen waarover hij beschikt niet te verspreiden naar een ander bedrijf of een andere onderneming.
De gegevens die worden bijgehouden door verkoper kunnen op elk moment worden opgevraagd en verbeterd op eenvoudige aanvraag.

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden in het kader van hun relatie de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: de e-mail, computer backups, ...).

Artikel 15: Geschillenregeling

Deze voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd behalve bij dwingende bepalingen van openbare orde. 
COMPTOIR DES DOGS
info@comptoirdesdogs.be